ارتباط با دبیرخانه رویداد نانو استارز

ارتباط با دبیرخانه

دبیرخانه رویداد: اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

تلفن تماس: ۰۹۰۱۲۶۶۱۲۴۷
۰۳۱۳۳۸۷۲۸۵۵