برگزاری دومین رویداد ایران ایدکس

برگزاری دومین رویداد ایران ایدکس

دومین رویداد ایران ایدکس روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ در سال سروش واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری مرکز شهید فهمیده منطقه مرکزی کشور و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

رویداد ایران ایدکس

 

 

 

ایران ایدکس

ایران ایدکس

نویسنده از: 2020-08-21

دیدگاه خود را بنویسید