ثبت نام در طرح رویداد شهر بدون چالش (حقیقی)

اطلاعات فردی

جنیست(ضروری)
آدرس(ضروری)

اطلاعات تخصصی طرح رویداد شهر بدون چالش

عنوان طرح، محصول یا فناوری پیشنهادی(ضروری)
طرح شما در کدام یک از زمینه های چالشی مطرح شده می باشد؟(ضروری)
راهکار شما برای چالش مورد نظر به چه صورتی است؟(ضروری)

مشخصات طرح يا محصول

بيان موضوع مورد مطالعه ( بیان مسئله):(ضروری)
معرفی محصول یا طرح:(ضروری)
اهداف طرح ، فناوری یا محصول پیشنهادی:(ضروری)
محصول یا فناوری پیشنهادی سابقه اجرایی دارد؟ ( ذکر سوابق الزامی است )(ضروری)
ویژگی ها و الزامات فنی طرح، فناوری یا محصول پیشنهادی:(ضروری)

روش و مدل اجرا

رقبای فناوری یا محصول شما چه کسانی هستند با ذکر موارد؟(ضروری)
مزیت رقابتی محصول شما چیست؟(ضروری)

بارگذاری مدارک مرتبط

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.