لیست مقاله

  1. Home
  2. Blog
برگزاری دومین رویداد ایران ایدکس

دومین رویداد ایران ایدکس روز دوشنبه 18 اسفند 1399 در سال سروش واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری مرکز شهید فهمیده منطقه مرکزی کشور و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به صورت حضوری و آنلا...

دیدار از پالایشگاه نفت اصفهان

به گزارش روابط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، نشست هم اندیشی برخی از مدیران پالایشگاه نفت اصفهان با شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دیروز یک شنبه 14 دی ماه 1399 برگزار شد....