اعضا هیئت علمی

انجام طرح پژوهشی در حوزه ساخت دستگاه استخوان یاب

رابطه سيستم خلا در فرایند vodو vdبا ظرفیت پاتیل در حالت وسل vessel

ترکیب شیمیایی و ساختار فولاد بر روی میزان حساسیت به هیدروژن