دانشجویان (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

رابطه سيستم خلا در فرایند vodو vdبا ظرفیت پاتیل در حالت وسل vessel