اصفهان

0.0/5(0 بازخورد)

  این دستگاه با حرکت چرخشی بلورهای نمک سولفات سدیم را از اسید سولفوریک جدا می‌کند. در چندین نوبت برای تامین تجهیز مذکور اقدام گردیده که به علت قیمت زیاد…

  • پاداش چالشپاداش 50,000,000 تومان