جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم۶۰۶۱- آلیاژ رسوب سخت شونده آلومنیوم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم6061- آلیاژ رسوب سخت شونده آلومنیوم، صنایع هواپیماسازی، خودرو....
آلیاژ آلومنیوم۶۰۶۱- آلیاژ رسوب سخت شونده آلومنیوم، صنایع هواپیماسازی، خودرو….

گروه چالش