جزئیات پروژه

آلیاژ C3700-CuZn38Pbl ، مقاومت به خوردگی عالی، لوله و تجهیزات

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

آلیاژ C3700-CuZn38Pbl ، مقاومت به خوردگی عالی، لوله و تجهیزات
آلیاژ C3700-CuZn38Pbl ، مقاومت به خوردگی عالی، لوله و تجهیزات

گروه چالش