جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت فنرهای چندنخ (۳ الی ۱۵ نخ ) با دامنه نوسان ۳۰ الی ۷۰ سانتی متر و فرکانس کاری ۱۰ الی ۲۰ هرتز

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت فنرهای چندنخ (3 الی 15 نخ ) با دامنه نوسان 30 الی 70 سانتی متر و فرکانس کاری 10 الی 20 هرتز
احصای فناوری ساخت فنرهای چندنخ (۳ الی ۱۵ نخ ) با دامنه نوسان ۳۰ الی ۷۰ سانتی متر و فرکانس کاری ۱۰ الی ۲۰ هرتز

گروه چالش