جزئیات پروژه

ارایه پیشنهاد بومی سازی و توسعه فناوری کمپرسورهای رفت و برگشتی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ارایه پیشنهاد بومی سازی و توسعه فناوری کمپرسورهای رفت و برگشتی
ارایه پیشنهاد بومی سازی و توسعه فناوری کمپرسورهای رفت و برگشتی