جزئیات پروژه

ارزیابی کیفی نرم افزار

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

توسعه ابزارها و یا روش های آزمایشگاه ارزیابی کیفی نرم افزار

گروه چالش