جزئیات پروژه

استفاده از نانو مواد، نانو الیاف، کربن اکتیو و سوپر جاذب ها در بهبود فرآیند جذب

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

استفاده از نانو مواد، نانو الیاف، کربن اکتیو و سوپر جاذب ها در بهبود فرآیند جذب
استفاده از نانو مواد، نانو الیاف، کربن اکتیو و سوپر جاذب ها در بهبود فرآیند جذب

گروه چالش