جزئیات پروژه

استفاده از نانو مواد در سیستم های جذب شیمیایی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

استفاده از نانو مواد در سیستم های جذب شیمیایی
استفاده از نانو مواد در سیستم های جذب شیمیایی

گروه چالش