جزئیات پروژه

افزایش دقت ریخته گری دقیق به ۰/۰۵ میلی متر با هدف کاهش ماشین کاری

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

افزایش دقت ریخته گری دقیق به 0/05 میلی متر با هدف کاهش ماشین کاری
افزایش دقت ریخته گری دقیق به ۰/۰۵ میلی متر با هدف کاهش ماشین کاری

گروه چالش