جزئیات پروژه

اکسید آلومینیوم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

اکسید آلومینیوم
اکسید آلومینیوم

گروه چالش