جزئیات پروژه

برد FIPO برای ICA مربوط به سیستم atp خط ۵

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

برد FIPO برای ICA  مربوط به سیستم atp  خط 5
برد FIPO برای ICA مربوط به سیستم atp خط ۵

گروه چالش