جزئیات پروژه

بسترهای جذب به صورت فوم های منعطف و غیر منعطف

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بسترهای جذب به صورت فوم های منعطف و غیر منعطف
بسترهای جذب به صورت فوم های منعطف و غیر منعطف

گروه چالش