جزئیات پروژه

بستر کربن فعال ساختار یافته

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بستر کربن فعال ساختار یافته
بستر کربن فعال ساختار یافته

گروه چالش