جزئیات پروژه

بهینه سازی فرآیندفورج داغ آلیاژی به ۷۲۰ UDIMET

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بهینه سازی فرآیندفورج داغ آلیاژی به 720 UDIMET
بهینه سازی فرآیندفورج داغ آلیاژی به ۷۲۰ UDIMET

گروه چالش