جزئیات پروژه

به کارگیری فناوری جدید فیلتراسیون در حذف گازهای سمی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

به کارگیری فناوری جدید فیلتراسیون در حذف گازهای سمی
به کارگیری فناوری جدید فیلتراسیون در حذف گازهای سمی

گروه چالش