جزئیات پروژه

بومی سازی و اراِیه پیشنهاد جهت ساخت تجهیزات نشت یاب لیزری

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بومی سازی و اراِیه پیشنهاد جهت ساخت تجهیزات نشت یاب لیزری
بومی سازی و اراِیه پیشنهاد جهت ساخت تجهیزات نشت یاب لیزری

گروه چالش