جزئیات پروژه

بومی سازی کاغذ های هپا ( جنس متداول الیاف شیشه )جهت فیلتر های بیمارستانی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

 بومی سازی کاغذ های هپا ( جنس متداول الیاف شیشه )جهت فیلتر های بیمارستانی
بومی سازی کاغذ های هپا ( جنس متداول الیاف شیشه )جهت فیلتر های بیمارستانی

گروه چالش