جزئیات پروژه

توسعه شبکه آزمایشگاهی شرکت ملی گاز ایران با تعامل با آزمایشگاه های معتبر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

توسعه شبکه آزمایشگاهی شرکت ملی گاز ایران با تعامل با آزمایشگاه های معتبر
توسعه شبکه آزمایشگاهی شرکت ملی گاز ایران با تعامل با آزمایشگاه های معتبر

گروه چالش