جزئیات پروژه

تولید قطعات فلزی به ویژه زنگ نزن و سوپر آلیاژ به روش SLM

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید قطعات فلزی به ویژه زنگ نزن و سوپر آلیاژ به روش SLM
تولید قطعات فلزی به ویژه زنگ نزن و سوپر آلیاژ به روش SLM

گروه چالش