جزئیات پروژه

تولید و ارزیابی کارایی نمک های معدنی NF4)2TiF6 )و NF4)2NiF6

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و ارزیابی کارایی نمک های معدنی NF4)2TiF6 )و NF4)2NiF6