جزئیات پروژه

تولید و طراحی دستکش های مقاوم به محلول های شیمیایی و خورنده های صنعتی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی دستکش های مقاوم به محلول های شیمیایی و خورنده های صنعتی
تولید و طراحی دستکش های مقاوم به محلول های شیمیایی و خورنده های صنعتی

گروه چالش