جزئیات پروژه

تولید و طراحی سازه های سیار بیمارستانی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی سازه های سیار بیمارستانی
تولید و طراحی سازه های سیار بیمارستانی

گروه چالش