جزئیات پروژه

تولید و طراحی شیت ها و غشاهای مقاوم به عوامل شیمیایی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی شیت ها و غشاهای مقاوم به عوامل شیمیایی
تولید و طراحی شیت ها و غشاهای مقاوم به عوامل شیمیایی

گروه چالش