جزئیات پروژه

تولید پنیون مجموعه مکانیزم ۱۵۰۰ از طریق روش تزریق میکرو

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید پنیون مجموعه مکانیزم 1500 از طریق روش تزریق میکرو
تولید پنیون مجموعه مکانیزم ۱۵۰۰ از طریق روش تزریق میکرو

گروه چالش