جزئیات پروژه

تولید پودر رنگ آند آیزینگ

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید پودر رنگ آند آیزینگ
تولید پودر رنگ آند آیزینگ

گروه چالش