جزئیات پروژه

دستیابی به فناوری خط پوشش الکتروفورز ( با شرط هزینه ی کم به طوری که کیفیت سطح و رنگ ظاهری قطعات تحت کنترل باشد)

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

دستیابی به فناوری خط پوشش الکتروفورز ( با شرط هزینه ی کم به طوری که کیفیت سطح و رنگ ظاهری قطعات تحت کنترل باشد)
دستیابی به فناوری خط پوشش الکتروفورز ( با شرط هزینه ی کم به طوری که کیفیت سطح و رنگ ظاهری قطعات تحت کنترل باشد)

گروه چالش