جزئیات پروژه

دی سیکلو هگزیل آمین

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

دی سیکلو هگزیل آمین
دی سیکلو هگزیل آمین

گروه چالش