جزئیات پروژه

ساخت قالب تولید

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ساخت قالب خم و کشش و فر آیند تولید

گروه چالش