جزئیات پروژه

سازه اسکان موقت در مواقع بحران

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

سازه اسکان موقت در مواقع بحران
سازه اسکان موقت در مواقع بحران

گروه چالش