جزئیات پروژه

سامانه بومی مدیریت آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم افزار

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

سامانه بومی مدیریت آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم افزار
سامانه بومی مدیریت آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم افزار