جزئیات پروژه

سنتز و تولید ترکیباتی با قابلیت ترناشوندگی در سطوح مختلف

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

سنتز و تولید ترکیباتی با قابلیت ترناشوندگی در سطوح مختلف
سنتز و تولید ترکیباتی با قابلیت ترناشوندگی در سطوح مختلف

گروه چالش