جزئیات پروژه

سیستم های پایش و کنترل سیستم ( مانیتورینگ)

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

سیستم های پایش و کنترل سیستم ( مانیتورینگ)
سیستم های پایش و کنترل سیستم ( مانیتورینگ)