جزئیات پروژه

شرکت های دارای توانمندی در تولید لنز های صلب و منعطف بر پاپه مواد اولیه

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

شرکت های دارای توانمندی در تولید لنز های صلب و منعطف بر پاپه مواد اولیه
شرکت های دارای توانمندی در تولید لنز های صلب و منعطف بر پاپه مواد اولیه

گروه چالش