جزئیات پروژه

شناسایی و توسعه محصولات حوزه شناساگرهای دستگاهی در حوزه میکروبی و شیمیایی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

شناسایی و توسعه محصولات حوزه شناساگرهای دستگاهی در حوزه میکروبی و شیمیایی
شناسایی و توسعه محصولات حوزه شناساگرهای دستگاهی در حوزه میکروبی و شیمیایی

گروه چالش