جزئیات پروژه

شناسایی و معرفی منابع بومی فیلم های پلیمری تنفس پذیر مقاوم به عوامل شیمیایی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

شناسایی و معرفی منابع بومی فیلم های پلیمری تنفس پذیر مقاوم به عوامل شیمیایی
شناسایی و معرفی منابع بومی فیلم های پلیمری تنفس پذیر مقاوم به عوامل شیمیایی