جزئیات پروژه

شناسایی و معرفی منابع بومی کاغذهای HEPA و پارچه های پیش فیلتر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

شناسایی و معرفی منابع بومی کاغذهای HEPA و پارچه های پیش فیلتر
شناسایی و معرفی منابع بومی کاغذهای HEPA و پارچه های پیش فیلتر