جزئیات پروژه

طراحی،ساخت،نصب ،راه اندازی،تضمين عملکرد و آموزش سيستم شناسائی عيب ویبره جهت به صفر رساندن پارگی ورق در کوره مافل قلع اندود

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

سيستم شناسائی عيب ویبره جهت به صفر رساندن پارگی ورق در کوره مافل قلع اندود
معرفی مختصر سازمان و قسمت متولی و بيان کار (SOW 🙂
– درخط قلع اندود، بعد از اعمال پوشش قلع بر روی ورق، با عبور از کوره قلع روی ورق ذوب شده و بعد از عمليات ذوب و کوئينچ سختی و استحکام الزم
در سطح ورق محقق ميشود.
– عملکرد کوره بر اساس ایجاد توان حرارتی ناشی از عبور جریان AC با دامنه جریان حداکثر ۵KA.13 و فرکانس ۵۰Hz از درون ورق ميباشد.)مقدار
ولتاژ-جریان بر اساس مشخصات ورق و سرعت خط متغير است.(به گونه ایکه عبور جریان از درون ورق باعث گرم شدن و ذوب شدن قلع در دمای ۲۲۰
درجه ميشود.چنانچه به دليل اختالل در فرایند نورد،مقدار ضخامت ورق نوسان غيرعادی داشته باشد با کاهش ضخامت و افزایش مقاومت ورق ميزان
توان حرارتی توليد شده در ورق به شدت بالا رفته و منجر به ذوب شدن و پاره شدن ورق ميشود.
– شناسائی آثار ناشی از نوسان ضخامت ورق در کوره و جلوگيری از پاره شدن آن موضوع این درخواست است.

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۲-۳۰