جزئیات پروژه

طراحی سرساخت CFF

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی سرساخت CFF
طراحی سرساخت CFF

گروه چالش