جزئیات پروژه

عوامل ناتوان کننده تنفسی، پوستی و روش های محافظ آن

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

عوامل ناتوان کننده تنفسی، پوستی و روش های محافظ آن
عوامل ناتوان کننده تنفسی، پوستی و روش های محافظ آن

گروه چالش