جزئیات پروژه

غشای مورد استفاده در فیلترهای محافظ

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

غشای مورد استفاده در فیلترهای محافظ
غشای مورد استفاده در فیلترهای محافظ

گروه چالش