جزئیات پروژه

فناوری کشش عمیق برای قطعات با نسبت طول به قطر بزرگتر از ۳ ( ضخامت دیواره کمتر از ۱ میلی متر)

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فناوری کشش عمیق برای قطعات با نسبت طول به قطر بزرگتر از 3 ( ضخامت دیواره کمتر از 1 میلی متر)
فناوری کشش عمیق برای قطعات با نسبت طول به قطر بزرگتر از ۳ ( ضخامت دیواره کمتر از ۱ میلی متر)

گروه چالش