جزئیات پروژه

فولاد ۳۰۲ – مخازن و تجهیزات فشار بالا، پزشکی و شرایط کربوژنیک

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فولاد 302 - مخازن و تجهیزات فشار بالا، پزشکی و شرایط کربوژنیک
فولاد ۳۰۲ – مخازن و تجهیزات فشار بالا، پزشکی و شرایط کربوژنیک

گروه چالش