جزئیات پروژه

فولاد ۳۱۶ – تجهیزات شیمیایی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فولاد 316 -  تجهیزات شیمیایی
فولاد ۳۱۶ – تجهیزات شیمیایی

گروه چالش