جزئیات پروژه

قابلیت ها و کاربردهای فناوری تولید قطعات به روش ( selective laser melting)

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

قابلیت ها و کاربردهای فناوری تولید قطعات به روش ( selective laser melting)
قابلیت ها و کاربردهای فناوری تولید قطعات به روش ( selective laser melting)